_ Standardy OSPOD MěÚ Polička 

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Inovované standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí v ORP Polička

SQ4, SQ6, SQ8, SQ9, SQ10

Výstupní dokument projektu Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

realizovaného v období 1.4.2020 – 31.3.2022, spolufinancovaného  Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

_Co je standard

 

Standardem se rozumí nějaká běžná norma, která je zařízením naplňována. Standard může být jak psaný, tak i ústně daný. V České republice jsou od 1. ledna 2007 standardy kvality legislativně ukotveny v oblasti sociálních služeb (od roku 2002 formou doporučení, dnes v zákoně o sociálních službách a prováděcí vyhlášce).

Účelem standardizace je vytvoření podmínek pro systematickou práci s klienty a sjednocení postupů při práci s ohroženými dětmi a rodinami. Standardy by měly být nástrojem pro „měření“ kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí.

Konkrétněji se např. jedná o to, aby byla dostupnost služby jak místně, tak i časově pro celý správní obvod města Poličky. Aby byly vytvořeny prostory příjemné pro klienty, aby byli klienti o činnosti OSPOD informováni a další. Konkrétně jsou standardy popsány ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí.

_ Standardy 

_1. Místní dostupnost 

_2. Prostředí a podmínky 

_3. Informovanost o výkonu SPOD

_4. Personální zabezpečneí výkonu SPOD

_ 5. Přijímání a zaškolování 

_6. Profesní rozvoj zaměstnanců 

_7. Prevence 

_8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti případu 

_9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 

_10. Kontrola případu 

_11. Rizikové a nouzové situace 

_12. Dokumentace o výkonu SPOD 

_13. Vyřizování a podávání stížností 

_14. Návaznost výkonu sociálně právní ochrany dětí na další subjekty 

_15. Dohoda o výkonu pěstounské péče 

_16. Předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče 

 _Seznam použitých zkratek - zde. 

Vytisknout E-mail