_ Násilí v rodině - domácí násilí 

Každý má právo na život bez násilí! 

_Charekteristika

Domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu.

Mezi možné projevy domácího násilí patří:

  • Psychické násilí v podobě urážek, ponižování, zesměšňování či kritizování. Útok může být veden i na věci, na které má ohrožená osoba citovou vazbu (ničení osobních věcí). Projevovat se může vydíráním, vyhrožováním nebo zastrašováním. Častá bývá i kontrola pohybu a telefonu, e-mailu, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě.
  • Fyzické násilí ve všech možných podobách – od facek, tahání za vlasy, omezování v pohybu až po bití bezprostředně ohrožující zdraví či dokonce život.
  • Sexuální násilí ve smyslu např. nucení k sexuálním aktivitám či vynucování nepříjemných sexuálních praktik.
  • Ekonomické násilí, kdy je násilnou osobou uplatňována ekonomická kontrola, oběť může být nucena k odevzdávání peněz či jí může být znemožněno (zakázáno) chodit do práce.

Sociální izolace a zakazování udržování či navazování kontaktů s rodinou, přáteli či kolegy. Více viz: https://www.domacinasili.cz/co-je-domaci-nasili/ 

_Systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím je založen na spolupráci

Policie ČR,
justice (civilní soudy),
intervenčních center (sociální služby)
orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Vždy však záleží pouze na ohrožené osobě, jak s nabídnutou pomocí a zajištěnou ochranou naloží, resp. jaké možnosti ochrany se rozhodne využít. V případě potřeby neváhejte s prosbou o radu můžete oslovit pracovnice OSPOD MěÚ Polička nebo oslovit příslušné organizace, které najdete na odkazu: https://www.domacinasili.cz/dalsi-mista-pomoci/ 

_Co je VYKÁZÁNÍ

Policie násilnou osobu vykáže vždy tehdy zjistí-li, že se v daném případě jedná o případ domácího násilí a hrozí zde také další útoky. Policie je oprávněna násilnou osobu na místě ze společného obydlí vykázat a současně s tím jí zakáže vstup do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů.
Oběť domácího násilí může podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření. Soud o tomto návrhu rozhodne do 48 hodin a může násilné osobě uložit zejména, aby dočasně opustila byt nebo dům společně obývaný s ohroženou osobou, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupovala a aby se zdržela setkávání s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní. Toto předběžné opatření soudu trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti.

Více viz: https://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx 

Vytisknout E-mail