_Doprovázení pěstounů

Každá pěstounská rodina (pěstoun, přechodný pěstoun i poručník), musí mít uzavřenou „Dohodu o výkonu pěstounské péče“ s doprovodnou organizací. 

Doprovázející organizace je podporou rodiny v jejím správném fungování v širším slova smyslu. Doprovázející organizace na rozdíl od OSPOD má čistě podpůrnou roli. Práce OSPOD s rodinou je spíše kontrolního charakteru.

Na základě této dohody vznikají pěstounům práva (například právo na zprostředkování odborné pomoci, podporu při navazování kontaktu z biologickou rodinou nebo umožnění dalšího sebevzdělávání) a také povinnosti (například umožnit a podpořit kontakt dítěte s biologickou rodinou nebo umožnit sledování naplňování dohody).

Doprovázející organizace pověří, pracovníka, který do rodiny minimálně jednou za 2 měsíce dochází na osobní návštěvu. Díky tomu vzniká postupně vztah mezi rodinou a doprovázejícím pracovníkem založený na bezpečnosti a vřelému lidskému přístupu.

Doprovázející pracovník rodiny má velmi všestrannou roli, je podporou pro pěstounskou rodinu jako celek, s ohledem na jejich individuální situace. Doprovázející pracovník může s rodinou řešit například:

 • Výchovu dítěte, školní problematiku, komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny i širší rodinou
 • Věnuje se i zvláštním potřebám a specifickým projevům dětí v pěstounské péče, předávání důležitých informací
 • Definování vzdělávacích potřeb pěstounů a zprostředkování potřebných školení,
 • Osvětlování práv a povinností pěstounů,
 • Propojení pěstounů s dalšími návaznými službami.

Doprovázející pracovník nabízí pěstounům možnosti podpory ze strany doprovázející organizace: 

 • využití respitní péče, 
 • využití zprostředkované odborné pomoci, 
 • zvyšování znalostí a dovedností, 
 • využití dočasné nebo trvalé pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě, 
 • využití pomoci při plnění povinnosti udržovat, prohlubovat a rozvíjet sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými. 

Doprovázející pracovník sleduje, zda klient spolupracuje při naplňování dohody, tzn.: 

 • zvyšuje své znalosti a dovednosti, tzn. je naplňován vzdělávací plán, zda se vyskytly nové oblasti, ve kterých je třeba zajistit vzdělávání klienta atd., 
 •  umožňuje návštěvy v rodině, tzn. spolupracuje při plánování a realizaci návštěv, 
 •  využívá pomoci při plnění povinnosti udržovat, prohlubovat a rozvíjet sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, tzn. aktivně se zajímá o možnost kontaktu s osobami dítěti blízkými, 
 • naplňuje cíle dané individuálním plánem ochrany dítěte (IPOD).

Rozdíl mezi OSPOD a doprovázející organizací je patrný, nezbytné je ale to, že je mezi těmito dvěma organizacemi rovnováha a vzájemná spolupráce, a to vše činí v nejlepším zájmu dítěte.

Pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu i poručníci si mohou doprovázející organizaci zvolit sami. Doprovázející organizace může být buď samotný OSPOD nebo jiná organizace, která má příslušné pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, dle zákona.

V našem obvodu působnosti – ORP Polička, mají naši pěstouni příležitost vybrat si nejen z následujících organizací, kteří mají ve svých službách doprovázení pěstounů (Pěstouni mají možnosti si zvolit doprovodnou organizaci i mimo tyto organizace). 

Organizace doprovázející pěstouny v ORP Polička a v Pardubickém kraji - zde. 

Vytisknout E-mail