_Co je OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je součástí Odboru sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Polička.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí vy­konává péči o děti a mládež do 18 let. Je součástí pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou pů­sobností.

OSPOD zastupuje zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jak vysoké bude vý­živné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi apod.). OSPOD vyhledává ohrožené děti, doporučuje ochranná opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči - osvojení, pěstounskou péči a poručenství.

Současně také řeší poruchy chování dětí a mladis­tvých nebo jejich trestnou činnost, ty, které za­nedbávají školní docházku, utíkají z domu, požívají alkohol nebo jiné návykové látky apod.

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nachá­zejí na území České republiky.

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany je OSPOD povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se v rámci své činnosti seznámí. (To neplatí, pokud informace podléhají oznamovací povinnosti orgánům činným v trestním řízení.)

Činnost OSPOD

  • Zabezpečení sociálně právní      ochrany dětí – zejména sledování nepříznivých vlivů působících na děti,      zjišťování jejich příčin, poradenská činnost pro rodiče, budoucí      osvojitele a pěstouny, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických      osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
  • Sepisování návrhů ve věci      nezletilých děti (úprava rodičovské zodpovědnosti, určení výživného, změny      výživného, změny příjmení atd.)
  • Zabezpečování funkce kolizního      opatrovníka v soudních řízení dotýkajících se práv dítěte, tj. řízení      o úpravě výchovy a výživy nezletilých, o určení styku, o určení a popření      otcovství, o výšení nebo snížení výživného, o změně příjmení, o schválení právního      úkonu, zastupování v dědickém řízení atd.
  • Rozhodování ve věcech      výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření
  • Podávání podnětů a návrhů na      soudní dohled nad nezletilými, na ústavní nebo ochrannou výchovu, na      předběžné opatření je-li ohrožen život nebo zdraví dítěte včetně      součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí
  • Účast při trestním řízení,      včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráce s PČR,      státní zastupitelstvím, soudy a probační a mediační službou
  • Sledování dětí umístněných      v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými      domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných      v těchto zařízeních, vydávání souhlasu k pobytu dětí mimo      ústavní zařízení, zabezpečování nezbytných dokladů pro děti umístněné      v ústavní výchově
  • Práce s dětmi a      mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbávané      děti), včetně podávání podnětů k prošetření a trestního oznámení
  • Spolupráce se školami      v oblasti prevence kriminality a protidrogové oblasti
  • Zprostředkování náhradní      rodinné péče, osvojení, pěstounská péče

 

Vytisknout E-mail