_Ústavní výchova

Ústavní výchova je výchovné opatření, které je uloženo soudem. Návrh na nařízení ústavní výchovy si mohou podat rodiče sami nebo OSPOD. 

Návrh na nařízení ústavní výchovy se podává v případě, že je vážně ohrožen řádný vývoj a výchova dítěte a to při setrvávání v původní rodině a nepodařilo se najít jinou osobu, která by se o dítě byla schopna postarat (pěstouni na přechodnou dobu, pěstounská péče dlouhodobá, péče jiné osoby). 

Vždy před zvážením umístění dítete mimo rodinu a využití pomoci ústavní výchovy k nápravě závadového chování dítěte se pracuje s celou rodinou a ne jen s dítětem. S rodinou se nejdříve pracuje formou: 

  • schůzek na OSPOD, pohovory s dítětem a rodiči, doporučení odborníků, monitorování sitauce (zprávy ze školy, odborníků atd). 
  • využitím ambulantních odborníků či pobytových služeb - Středisko výchovné péče (SVP), psycholog, psychiatr, služeb pedagogicko-psychologické poradny, poradny pro rodinu, rodinou terapii, či pobyty dobrovolné pobyty v SVP. 

Pokud nedojde ke zlepšení sitauce dítěte a dítě stále vede zahalčivý život a jeho řádný vývoja výchova jsou vážně ohroženy, je třeba zvářit podání na ústavní výchovu. 

_ Zařízení pro výkon ústavní výchovy 

  • Dětský domov - je pro děti ve věku od 3 let do 18 let věku, bez vážnějších výchovných problémů, děti navštěvují školu mimo dětský domov 
  • Dětský domov se školou - děti s vážnějšími poruchami chování do 15 let věku, škola je součástí zařízení 
  • Výchovný ústav - pro děti starší 15 let s vážnými poruchami chování, učiliště je a nemusí být součástí ústavu

Pokud má dítě velmi vážné poruchy chování v souvislosti s pácháním trestné činnosti, a zvýšený dozor ve výchovném ústavu je nedostačující, může soud nařídit ochrannou výchovu, která se vykonává ve specializovaných zařízeních. Jedná se o zařízení uzavřeného typu, kde jsou dítěti nastavena velmi přísná pravidla a povinnosti, která musí dodžovat. V tomto typu zařízení s dětmi pracují na zvládání jejich chování specializovaní pracovníci. Pokud ani tento typ přísného zařízení nepomůže a dítě se i přesto opakovaně dopouští velmi vážných trestný činů, soud může nařídit nástup do věznice pro mladistvé

_ Nařízená ústavní výchova

Pokud soud nařídí ústavní výchovu dítěte má pracovník OSPOD povinnost i nadále spolupracovat s dítětem, rodičem a zařízením kde je dítě umístěno. 

Pracovník OSPOD má ze zákona povinnost navštěvovat dítě v zařízení, kde zjištuje od vychovatele, sociální pracovnice, psychologa, etopeda či dalších kompetentních pracovníků informace o dítětei, a následně vede pohovor i s dítětem. Při pohovoru se zaměřuje na rodinu, vztah s rodinou, jeho pohled na sitauci, jeho pobyt v zařízení, vztah s dětmi, vychovateli, učiteli, jeho chování v zařízení. 

Kurátor má zároveň i povinnost dále pracovat a pravidelně navštěvovat rodiče se kterými vede rozhovory o dítěti, a o tom zda pracují na tom, aby se jim dítě vrátilo co nejdříve zpět, zprostředkovává služby, které mohou pomoci s návratem dítěte zpět do rodinného prostředí, motivuje rodiče ke spolupráci s domovem, kde je dítě umístěno. Kurátor soustavně působí na rodiče k odstranění příčin umístění dítěte v zařízení a k návratu do rodiny. 

_Zrušení ústavní výchovy

Ústavní výchovy může být zrušena pouze rozhodnutím soudu, nebo dosažením zletilosti dítěte. Ústavní výchova může být prodloužena do 19let věku. 

Vytisknout E-mail