Logo OPZ barevne

Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička pokračoval ve třetím období v realizaci projektu „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“ zaměřený na profesionalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím profesního rozvoje zaměstnanců, výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí a spoluúčastí na rozvoji mezioborové spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu.

V období od září 2017 do února 2018 bylo celkem 9 zaměstnanců veřejné správy věnujících se rodinné nebo sociální problematice, MěÚ Polička, podpořeno účastí na klíčových aktivitách projektu, jejichž cílem je profesionalizace výkonu veřejné správy prostřednictvím profesního rozvoje zaměstnanců, výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí a spoluúčastí na rozvoji mezioborové spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu. Profesní rozvoj byl zaměřen na nové metody sociální práce využívající netradiční nástroje komunikace s klientem prostřednictvím arteterapeutických technik, dále na inovativní alternativy výkonu porozvodové péče o děti a netradiční uspořádání rodinných vztahů při zachování funkčnosti rodičovství rozvádějících se rodičů a dále na výkon sociální práce v oblasti veřejné služby a pomoci v hmotné nouzi v souladu s nově platnou legislativou. Rozvojem profesního potenciálu došlo k přímému zvýšení kvality přímého výkonu sociální práce prostřednictvím osvojení si inovativních metod a jejich využívání v práci s klienty. Supervizní setkání ve třetím období proběhly v týmové podobě, přičemž byly odlišeny týmy věnující se výkonu sociálně právní ochrany a výkonu sociální práce a péče dospělým. Celkem se uskutečnily 4 týmová setkání. V rámci realizace klíčové aktivity síťování dále proběhl třetí workshop, setkání zástupců neziskového sektoru, základních a středních škol a veřejné správy s účastí 41 osob, aby společně sdíleli metodické postup podpory klientů prostřednictvím nyní již zletilého Pavla, který opouští institucionální péči a vstupuje osaměle bez zázemí rodinného prostředí do společnosti i na trh práce.

zpracoval: realizační tým projektu

 

Vytisknout E-mail

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky