Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

 

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

Do své závěrečné fáze vstoupil projekt realizovaný městem Polička s definovaným cílem profesionalizace výkonu veřejné správy prostřednictvím profesního rozvoje zaměstnanců, výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí, spoluúčastí na rozvoji mezioborové spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu a aktualizací vybraných standardů kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí a tvorbou metodických standardizovaných postupů při přímém výkonu sociální práce. V rámci tvorby mezioborové platformy se na samém konci čtvrtého monitorovacího období, k datu 8.3.2022, uskutečnilo setkání k tématu Bydlení na Poličsku a inovativní přístupy k němu. Zúčastnilo se ho více než 20 zástupců místních aktérů, mezi nimi pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru správy majetku, MAS Poličsko, zaměstnanci sociálních služeb pracujících s rodinami, seniory i zdravotně hendikepovanými a také někteří zastupitelé a místostarosta města Poličky.

Aktéři společně zmapovali současné bytové podmínky a komplexní bytovou situaci ve vazbě na potřebnost bydlení pro různě diferencované skupiny obyvatel, sdíleli alternativy možných řešení, mezi něž krom výstavby nových bytů patří i inovativní přístupy k zabydlování, ať už za využití sociální realitní agentury či motivace místních obyvatel ke směně menších a větších bytů. Výstupem setkání bylo vytvoření spolupracující sítě, sdílení rolí a kompetencí jednotlivých aktérů, definování aktuální situace v oblasti bydlení v ORP Polička, zmapování poptávky z hlediska žadatelů a sdílení příležitostí řešení dané situace s využitím inovativních přístupů.

Zpracoval: odborný tým projektu

tiskova_zprava_3_-_2022.pdf

Vytisknout E-mail