projekt98

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního
rozpočtu ČR.

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

Město Polička vstoupilo v říjnu do druhého období realizovaného projektu zaměřeného na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce odboru sociálních věcí MěÚ Polička. Klíčové aktivity spočívají v tvorbě a revizi standardizovaných metodických postupů výkonu sociální práce s cílovou skupinou dospělých i dětských klientů, osob ohrožených sociálním vyloučením dále v profesním rozvoji zaměstnanců a ve výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí. Vzdělávání bylo v prvním období zaměřeno na osvojení technik aktivního naslouchání v přímé práci s klientem. Dále byla rozvíjena mezioborová spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu. Tématem setkání byla trestná činnost ve spojitosti s nezletilými a trestná činnost ve spojitosti s nesvéprávnými. A to jak činěna jimi, tak i na nich. Setkání se zúčastnili i zástupci orgánů činných v trestním řízení – státní zástupitelství, policie. V rámci síťování dochází k vyladění konkrétních postupů a procesů spolupráce a kooperace při realizaci sociální prevence, podpory a péče zajišťované veřejnou správou, dalšími institucemi a neziskovým sektorem.

Zpracoval: odborný tým projektu

Vytisknout E-mail