Tvorba koncepce bydlení v Poličce – město se zajímá o potřeby obyvatel

Od června 2017 probíhá roční spolupráce města Polička s Agenturou pro sociální začleňování – společně tvoří podklady pro koncepci bydlení v Poličce. Během prvních šesti měsíců vznikla podkladová analýza, která mapuje místní bytovou situaci a její vývoj v posledních letech. Proběhlo několik setkání odborníků ze státního i neziskového sektoru a místní samosprávy, kde se ujasňovaly cíle a podmínky rozvoje poličského bytového fondu. Podporu tato platforma vyjádřila především nájemnímu bydlení, které by mělo být dostupné všem příjmovým skupinám.

Informace přímo od občanů budou získávány mimo jiné formou tzv. fokusních skupin – výzkumné metody, kdy se pomocí moderovaných diskuzí s 8-12 zástupci úzce vymezené cílové skupiny (př. rodiny s dětmi, senioři, samostatně žijící osoby) popisují konkrétní aspekty místní bytové situace. Celkem šest takových setkání se uskuteční do června 2018. První z nich proběhlo na konci března a přineslo vhled do problémů a bariér, na které při hledání ideálního bydlení naráží rodiny s dětmi. Finanční nedostupnost kvalitního bydlení a specifické požadavky pronajímatelů byly velkým tématem diskuze. „Děkujeme tímto účastníkům za otevřenost a ochotu ke sdílení jejich příběhu a zkušeností,“ doplnil Martin Šmoldas z Agentury pro sociální začleňování.

Zajímají nás potřeby občanů Poličky v oblasti bydlení

Cílem celé této aktivity je podpořit rozvoj bydlení v Poličce, reagovat na potřeby občanů města a vytvořit dokument s dlouhodobou vizí bytové politiky města.

„Město Polička přijalo nabídku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování s cílem zmapování aktuální situace bydlení v našem městě. Průběžně se zapojujeme do této práce na společných jednáních a výsledky výzkumu a doporučení budou projednány v orgánech města,“ hodnotí průběh aktivity místostarosta města Bc. Antonín Kadlec.

Oblast dostupného bydlení je nejen pro rodiny s dětmi klíčová. Mám proto radost, že se nám daří hledat společnou řeč v oblasti tvorby koncepce bydlení,“ doplnila lokální síťařka Anita Stanislavová z MPSV. Ta se v lokalitě zaměřuje na podporu spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, kterou tvoří nejen zástupci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálních a volnočasových služeb, ale i škol, zdravotnických zařízení pro děti a další.

Za organizační tým,

Mgr. Anita Stanislavová

lokální síťařka pro ORP Polička

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, MPSV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.pravonadetstvi.cz

 

Vytisknout E-mail

REPORTING - síťování

Cílem lokálního síťování je podpora spolupráce všech aktérů multidisciplinární sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.

V lokalitě dané zapojené obce s rozšířenou působností, resp. kraje, lokální (krajští) síťaři podporují optimální pokrytí a funkci této sítě a její dobré propojení.

V praxi jde o podporu spolupráce oddělení sociálně-právní ochrany dětí se službami psychosociálními, školskými, zdravotními, preventivními, volnočasovými a dalšími aktéry, kteří s ohroženými dětmi a rodinami pracují.

V rámci síťování také dochází k propojování informací, které jsou nezbytné k plánování služeb na úrovni samospráv a krajů.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Reporting_sitovani_PAK_06_2017.pdf)Reporting_sitovani_PAK_06_2017.pdf[ ]806 kB244 Stažení

Vytisknout E-mail

Setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené děti pohledem lokální síťařky

V pátek 10.2. se v Divadelním klubu uskutečnilo první setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Skoro 50 zástupců sociálních služeb, škol, Policie, Městského Úřadu Polička a dalších organizací přišlo s různými očekáváními. Představit svou práci, zjistit, jaké služby pro ohrožené děti v regionu fungují, či se poznat s kolegy, které při práci znají jen z mailu či telefonu, to byly některé z jejich cílů.

Tomuto setkání předcházely velké přípravy. Po konzultacích s pracovnicemi OSPOD se nám podařilo propojit dva nově spuštěné projekty fungující na území Poličky. Prvním z nich je „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, v jehož rámci funguje od července 2017 na Poličsku tzv. lokální síťařka, která oslovuje aktéry v síti služeb pro ohrožené děti a diskutuje s nimi mimo jiné její funkčnost a možnosti zefektivnění.

Druhým projektem je „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“. Jeho cílem je vzdělávání pracovnic OSVZ, ale také tvorba multidisciplinárních týmů, tedy setkání aktérů z různých oblastí (např. sociální služby, školství, zdravotnictví), kteří jsou společně v kontaktu a vytváří tzv. sítě služeb. V tomto případě pro ohrožené rodiny s dětmi.

Výstupem půlroční práce lokální síťařky bylo shrnutí výrazných potřeb aktérů v síti služeb. Mezi nimi byla i potřeba vyjasnění kompetencí jednotlivých členů sítě (škol, sociálních služeb, odboru sociálních věcí a zdravotnictví), kteří pracují s ohroženými dětmi odlišně a s důrazem na různé aspekty života dítěte. Další potřebou bylo vyjasnění spolupráce a nastavení způsobu sdílení informací mezi aktéry.

Tyto odhalené potřeby se staly podnětem pro první setkání realizované projektem „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“. Byly reflektovány při organizaci celého dne, kterou měly na starosti pracovnice OSVZ Polička, facilitátorka Mgr. Taťána Brodská a lokální síťařka Bc. Anita Stanislavová. Setkání umožnilo aktérům hovořit o svých potřebách v síti a zjistit, jaké jsou kompetence ostatních služeb. Pětihodinový workshop posloužil k představení jednotlivých sociálních služeb fungujících na Poličsku, navázání komunikace a spolupráce, sdílení svých zkušeností a vyjasnění kompetencí škol, služeb i úředníků města. K tomu napomohla vhodně zvolená forma příběhu imaginárního chlapce Pavla potýkajícího se s těžkými životními situacemi, při kterých využije většinu místně dostupných služeb.

Setkání mělo u zúčastněných velmi pozitivní ohlas, navázaly se důležité kontakty a všichni se těšíme na další shledání v červnu 2017.

Za organizační tým

Bc. Anita Stanislavová, lokální síťařka

 

Vytisknout E-mail

Lokální síťařství v ORP Polička

Od července 2016 se obec s rozšířenou působností (ORP) Polička zapojila do projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je veden Ministerstvem práce a sociálních věcí. V 11 krajích České republiky se s projektem spojilo dalších 118 ORP.

Součástí projektu je několik klíčových aktivit, mezi něž patří Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně právní ochrany. Jejím cílem je zefektivnit síť služeb ochrany dětí, a to zejména díky práci tzv. „lokálního síťaře“. Síťař v první fázi práce zmapuje existující systém služeb pro ohrožené děti, který zahrnuje Odbor sociálně právní ochrany dětí, sociální služby, neziskové organizace zaměřené na práci s nezletilými, základní a střední školy, dětské lékaře a mnoho dalších aktérů, kteří ovlivňují život dětí a dospívajících v regionu.

Po prvotní analýze sítě služeb ochrany dětí v oblasti následuje proces zefektivňování této sítě. Ten spočívá zejména v podpoře komunikace a spolupráce jednotlivých aktérů. Síťař má představu o potřebách jednotlivých členů sítě, a je tak v dobré pozici pro propojování a iniciaci setkávání účastníků sítě, podporu jejich spolupráce a pokrytí potřebných služeb pro ohrožené rodiny a děti v lokalitě ORP Polička.

Projekt je zaměřen na místní vazby, které jsou pro efektivní práci s dětmi a dospívajícími velmi důležité. Síťaři mají za cíl podporovat propojení a práci účastníků sítě, s ohledem k individuálním podmínkám, které v jednotlivých regionech panují.

Více informací o projektu a všech jeho klíčových aktivitách naleznete na www.pravonadetstvi.cz

Bc. Anita Stanislavová

Lokální síťař pro ORP Polička

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vytisknout E-mail