PRAVIDLA PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Podávání, vyřizování a evidence stížností se řídí Směrnicí Rady města Poličky č. 5/2012 - "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností".

Dotčené osoby mají v souvislosti se správními řízeními vedenými u MěÚ Polička právo obracet se na MěÚ Polička se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob, nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.

  • Stížnost na vedoucího odboru nebo na odbor jako celek přijímá a řeší tajemník
  • Stížnost na jednotlivé pracovníky přijímá a řeší příslušný vedoucí odboru.

Způsob podání stížnosti

Stížnosti lze podat:

  • ústně do protokolu - na požádání stěžovatele je pověřený pracovník povinen sepsat se stěžovatelem protokol o stížnosti.
  • písemně - na adresu:     Městský úřad Polička

                                          Palackého nám. 160

                                          57201 Polička

  • písemně elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Z podané stížnosti musí být patrno, kdo ji činí (jméno, datum narození, místo trvalého pobytu, doručovací adresu), které věci se týká a co je navrhováno.

Stížnost je také možné podat anonymně, v tomto případě rozhodne tajemník, zda se bude stížnost řešit.

Vyřízení stížnosti

Oprávněnou osobou k vyřizování stížnosti je vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Martina Černíková

Pokud to jejich povaha umožňuje, jsou ústní stížnosti řešeny ihned vedoucím příslušného odboru či jím pověřeným pracovníkem.

Písemná stížnost musí být vyřízena do 30 dnů. Na žádost odboru může tajemník výjimečně a v odůvodněných případech (př. zajištění podkladů potřebných pro vyřízení stížnosti) lhůtu prodloužit na 60 dnů ode dne jejího doručení. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn.

Vyrozumění stížnosti

O výsledku šetření o opatřeních přijatých k nápravě se učiní zápis do spisu, stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

Pokud stěžovatel s výsledkem vyřízení stížnosti nesouhlasí, může se postupně obrátit na:

1) Tajemníka MěÚ Polička

     Městský úřad Polička

     Palackého nám. 160

     572 01 Polička

2) Krajský úřad Pardubického kraje

   Komenského náměstí 125

   532 11 Pardubice                    

   Tel.: 466 026 111
   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3) Ministerstvo práce a sociálních věcí

   Na poříčním právu 1/376

   128 00 Praha

4) Kancelář veřejného ochránce práv
   Údolní 39
   602 00 Brno

   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Vytisknout E-mail