_1.Místní a časová dostupnost

Sociálně - právní ochrana dětí, ve znění pozdějších předpisů je zajišťována po celém správním obvodu. Správní obvod Poličky je definován vyhláškou MV č. 388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správní obvod je rozdělen na Poličku a vesnice. POLIČKA je vymezena územím obcí Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín

ORP

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kritérium 1a.pdf)Kritérium 1a.pdf[ ]696 kB24 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 1b.pdf)Kritérium 1b.pdf[ ]577 kB65 Stažení

Vytisknout E-mail

STANDARDY OSPOD MĚÚ POLIČKA

Standardem se rozumí nějaká běžná norma, která je zařízením naplňována. Standard může být jak psaný, tak i ústně daný. V České republice jsou od 1. ledna 2007 standardy kvality legislativně ukotveny v oblasti sociálních služeb (od roku 2002 formou doporučení, dnes v zákoně o sociálních službách a prováděcí vyhlášce).

Účelem standardizace je vytvoření podmínek pro systematickou práci s klienty a sjednocení postupů při práci s ohroženými dětmi a rodinami. Standardy by měly být nástrojem pro „měření“ kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí.

Konkrétněji se např. jedná o to, aby byla dostupnost služby jak místně, tak i časově pro celý správní obvod města Poličky. Aby byly vytvořeny prostory příjemné pro klienty, aby byli klienti o činnosti OSPOD informováni a další. Konkrétně jsou standardy popsány ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Kompletní standardy OSPOD MěÚ Polička:

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Standardy-aktualizace k 1.2.2020.pdf)Standardy-aktualizace k 1.2.2020.pdf[ ]1525 kB103 Stažení

Vytisknout E-mail

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard obsahuje přehled o počtu pracovních míst, pracovní profily jednotlivých specializací, organizační strukturu OSPOD.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kritérium 3a.pdf)Kritérium 3a.pdf[ ]456 kB18 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 3b.pdf)Kritérium 3b.pdf[ ]575 kB16 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 4a.pdf)Kritérium 4a.pdf[ ]705 kB18 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 4b.pdf)Kritérium 4b.pdf[ ]468 kB15 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 4c.pdf)Kritérium 4c.pdf[ ]465 kB19 Stažení
Stáhnout tento soubor (organizační struktura - září 2020.pdf)organizační struktura - září 2020.pdf[ ]148 kB41 Stažení

Vytisknout E-mail

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Standard obsahuje přehled principů, kterými se zaměstnanci OSPOD řídí při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, postupy při poskytování sociálně-právní ochrany osobám se specifickými potřebami, postupy pro vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, postupy pro zpracování individuálního plánu ochrany dítěte.

Co je Individuální plán ochrany dítěte?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má dle §10 zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí od ledna povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte, a to v součinnosti s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte a za účasti odborníků, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte tzv. IPOD, vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu, s dítětem, odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

IPOD se pravidelně aktualizuje, zejména v situacích, kdy je nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy,

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kritérium 9a.pdf)Kritérium 9a.pdf[ ]477 kB201 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 9b.pdf)Kritérium 9b.pdf[ ]458 kB20 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 9c.pdf)Kritérium 9c.pdf[ ]567 kB27 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 9d.pdf)Kritérium 9d.pdf[ ]450 kB21 Stažení

Vytisknout E-mail