projekt98

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

 

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

Do své závěrečné fáze vstoupil projekt realizovaný městem Polička s definovaným cílem profesionalizace výkonu veřejné správy prostřednictvím profesního rozvoje zaměstnanců, výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí, spoluúčastí na rozvoji mezioborové spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu a aktualizací vybraných standardů kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí a tvorbou metodických standardizovaných postupů při přímém výkonu sociální práce. V rámci tvorby mezioborové platformy se na samém konci čtvrtého monitorovacího období, k datu 8.3.2022, uskutečnilo setkání k tématu Bydlení na Poličsku a inovativní přístupy k němu. Zúčastnilo se ho více než 20 zástupců místních aktérů, mezi nimi pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru správy majetku, MAS Poličsko, zaměstnanci sociálních služeb pracujících s rodinami, seniory i zdravotně hendikepovanými a také někteří zastupitelé a místostarosta města Poličky.

Aktéři společně zmapovali současné bytové podmínky a komplexní bytovou situaci ve vazbě na potřebnost bydlení pro různě diferencované skupiny obyvatel, sdíleli alternativy možných řešení, mezi něž krom výstavby nových bytů patří i inovativní přístupy k zabydlování, ať už za využití sociální realitní agentury či motivace místních obyvatel ke směně menších a větších bytů. Výstupem setkání bylo vytvoření spolupracující sítě, sdílení rolí a kompetencí jednotlivých aktérů, definování aktuální situace v oblasti bydlení v ORP Polička, zmapování poptávky z hlediska žadatelů a sdílení příležitostí řešení dané situace s využitím inovativních přístupů.

Zpracoval: odborný tým projektu

tiskova_zprava_3_-_2022.pdf

Vytisknout E-mail

Pozvánka na setkání - 14.5.2021 - Spolupráce aktérů při práci s klienty a definice dobré praxe

Vážené a vážení,

zveme vás na setkání pracovníků OSPOD a služeb SAS na Poličsku, a to v pátek 14.5. od 9 do 11 hodin online na platformě Google Meets.

Tématem setkání je spolupráce aktérů při práci s klienty a definice dobré praxe.

Výstupem setkání bude metodika spolupráce, která se stane součástí standardů práce OSPOD Polička.

Pozváni jsou: pracovníci OSPOD Polička, Kateřina Stodolová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vytisknout E-mail

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního
rozpočtu ČR.

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

Město Polička vstoupilo v říjnu do druhého období realizovaného projektu zaměřeného na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce odboru sociálních věcí MěÚ Polička. Klíčové aktivity spočívají v tvorbě a revizi standardizovaných metodických postupů výkonu sociální práce s cílovou skupinou dospělých i dětských klientů, osob ohrožených sociálním vyloučením dále v profesním rozvoji zaměstnanců a ve výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí. Vzdělávání bylo v prvním období zaměřeno na osvojení technik aktivního naslouchání v přímé práci s klientem. Dále byla rozvíjena mezioborová spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu. Tématem setkání byla trestná činnost ve spojitosti s nezletilými a trestná činnost ve spojitosti s nesvéprávnými. A to jak činěna jimi, tak i na nich. Setkání se zúčastnili i zástupci orgánů činných v trestním řízení – státní zástupitelství, policie. V rámci síťování dochází k vyladění konkrétních postupů a procesů spolupráce a kooperace při realizaci sociální prevence, podpory a péče zajišťované veřejnou správou, dalšími institucemi a neziskovým sektorem.

Zpracoval: odborný tým projektu

Vytisknout E-mail

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního
rozpočtu ČR.

 Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

K datu 1.4.2020 začíná Město Polička realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje aprofesionalizace sociální práce odboru sociálních věcí MěÚ Polička, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce za využití nástrojů revize a aktualizace standardů sociálně právní ochranydětí, tvorby standardizovaných postupů sociální práce, dále prostřednictvím zavádění inovativních metod soc. práce na podporu mezioborové spolupráce a přímé sociální práce se systémem klienta, supervizí a rovněž odborným akreditovaným vzděláváním. Posílením
profesních kompetencí osob z CS bude perspektivně dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými soc. vyloučením.

Zpracoval: odborný tým projektu

Vytisknout E-mail