Ministerstvo podporuje rozvoj inovativních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny

Vytisknout E-mail

Vláda schválila Koncepci rodinné politiky.

Vytisknout E-mail

Setkání zástupců služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby.

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774

„Když byly Pavlovi dva roky, měla jeho rodina velké problémy. Otec často fyzicky napadal jeho matku. V Pavlových čtyřech letech skončil otec ve vězení. Svou rodičovskou roli však nezvládala ani matka. Měla problémy s alkoholem a Pavel se v útlém dětství dostal do pěstounské péče své babičky, ta s ním, mimo jiné, řešila i výchovné a studijní problémy ve škole. Později babička onemocněla, a tak se Pavel dostal do dětského domova.“

Tak by mohl vypadat příběh chlapce, který se, bez vlastního přičinění, dostal do velmi nepříznivé situace, ze které by ve svém věku jen těžko dokázal nalézt cestu sám. V tomto případě se však naštěstí jedná o příběh fiktivní, na jehož příkladu si ale mají možnost ujasnit kompetence zástupci služeb, zabývajících se ohroženými dětmi a dospělými na Poličsku.

Setkání zástupců služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby, se konalo dne 10.2.2017 v Divadelním klubu v Poličce. Téměř padesát zástupců sociálních služeb, policie, neziskových organizací, mateřských, základních i středních škol a odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Poličky diskutovalo o svých možnostech a kompetencích v podobných krizových případech.

Pavlův příběh byl rozebírán v jednotlivých momentech jeho života a zástupci si vyjasňovali, jaká je jejich role v síti služeb, a co mohou pro Pavla udělat. Definovali si i ideální nastavení vzájemné komunikace a potřeb, které vůči sobě mají. To vše proto, aby mohli ve chvíli, kdy se děti na Poličsku ocitnou v podobné situaci jako Pavel z našeho příběhu, kvalitně a efektivně pomoci.

Toto setkání bylo uskutečněno díky projektu „Rozvoj sociální práce města Poličky“, který má, mimo jiné, za cíl tvorbu multidisciplinárních týmů, které zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Poličky. Součástí realizačního týmu byla i lokální síťařka z projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí“ pod ministerstvem práce a sociálních věcí, která od července 2016 na Poličsku mapuje potřeby aktérů sítě služeb pro ohrožené děti.

Druhé setkání, na kterém se budou životní situace Pavla dále probírat, se uskuteční v polovině června 2017. Organizátoři doufají, že přispěje k dalšímu zkvalitnění péče o ohrožené rodiny a děti v regionu.

Za organizační tým

Bc. Anita Stanislavová, lokální síťařka

Poděkování za pozvánku na workshop, který se týkal ohrožených a týraných dětí.

Dne 10.2.2017 se ředitelky poličských mateřských škol zúčastnily workshopu, který se týkal setkání všech aktérů sítě pro ohrožené děti. Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat za pozvání na tuto akci, kde jsme se seznámily s mnoha organizacemi, o kterých jsme mnohdy ani nevěděly, že existují. Také nám bylo objasněno, co je v naší kompetenci, pokud se setkáme s případem týraného a ohroženého dítěte, jak postupovat, na kterou organizaci se obrátit a jak dále s ní spolupracovat.

Za všechny MŠ děkuji Zdena Procházková.

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

Vytisknout E-mail

Velký přehled přídavků na děti. Jaké změny přinese rok 2018?

Vytisknout E-mail

Sbírka ve prospěch Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

Vážení přátelé, příznivci, sympatizanti a spolupracovníci,

Květná Zahrada spustila ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka crowfundingovou sbírku ve prospěch našeho Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč. V letošním roce nám chybí na provoz asi 350 000,- Kč, které prostě musíme sehnat.

Pointa této sbírky spočívá v tom, že vybranou částku znásobí Nadační fond pomoci násobkem 1,62 a daruje nám celou vynásobenou částku.

Dovoluji si vás všechny oslovit s prosbou  o podporu této sbírky, o šíření této informace a sdílení odkazu o sbírce na našich facebookových stránkách.

Odkaz na sbírku na stránkách Nadačního fondu pomoci: http://nfpomoci.cz/projekty/kvetna-zahrada-pomaha-detem/

Odkaz na naše facebookové stránky: https://www.facebook.com/kvetnazahrada/

Znáte nás a naši práci a věřím, že i vy chápete její důležitost a potřebnost.

Mnohokrát vám děkuji za pomoc a podporu a všechny srdečně zdravím.

Mgr. Ferdinand Raditsch

ředitel

Květná Zahrada, z.ú.

IČ    270 058 79

DIČ CZ27005879

Květná 40

572 01 pošta Polička

tel. +420 723 089 261

datová schránka ID: iqcr74k

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.kvetnazahrada.cz

Vytisknout E-mail

Projekt rozvoje sociální práce zahájen

K datu 1.9. 2016 zahájilo Město Polička realizaci projektu „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/000774, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2: Sociální začleňování a boj s chudobou Evropského sociálního fondu a rovněž ze státního rozpočtu České republiky. Ve svých klíčových aktivitách podpora směřuje k posílení a prohloubení profesních kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují rodinné, zdravotní a sociální problematice s cílem zajištění výkonu kvalitní standardizované přímé sociální práce. Podpora bude zacílena na samotné odborné vzdělávání pracovníků v tematických oblastech, rozvoj mezirezortní spolupráce prostřednictvím tzv. síťování, a supervizní podporu. V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výkonu sociální práce v rámci její standardizace a dále její zefektivnění ve vazbě ke konkrétním osobám ohroženým sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučeným.

zpracoval: realizační tým projektu

logo vz

Vytisknout E-mail

_OSPOD_

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je součástí Odboru sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Polička.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí vy­konává péči o děti a mládež do 18 let. Je součástí pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou pů­sobností.

OSPOD zastupuje zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jak vysoké bude vý­živné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi apod.). OSPOD vyhledává ohrožené děti, doporučuje ochranná opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči - osvojení, pěstounskou péči a poručenství.

Současně také řeší poruchy chování dětí a mladis­tvých nebo jejich trestnou činnost, ty, které za­nedbávají školní docházku, utíkají z domu, požívají alkohol nebo jiné návykové látky apod.

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nachá­zejí na území České republiky.

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany je OSPOD povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se v rámci své činnosti seznámí. (To neplatí, pokud informace podléhají oznamovací povinnosti orgánům činným v trestním řízení.)

Vytisknout E-mail

Další články...