Sbírka ve prospěch Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

Vážení přátelé, příznivci, sympatizanti a spolupracovníci,

Květná Zahrada spustila ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka crowfundingovou sbírku ve prospěch našeho Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč. V letošním roce nám chybí na provoz asi 350 000,- Kč, které prostě musíme sehnat.

Pointa této sbírky spočívá v tom, že vybranou částku znásobí Nadační fond pomoci násobkem 1,62 a daruje nám celou vynásobenou částku.

Dovoluji si vás všechny oslovit s prosbou  o podporu této sbírky, o šíření této informace a sdílení odkazu o sbírce na našich facebookových stránkách.

Odkaz na sbírku na stránkách Nadačního fondu pomoci: http://nfpomoci.cz/projekty/kvetna-zahrada-pomaha-detem/

Odkaz na naše facebookové stránky: https://www.facebook.com/kvetnazahrada/

Znáte nás a naši práci a věřím, že i vy chápete její důležitost a potřebnost.

Mnohokrát vám děkuji za pomoc a podporu a všechny srdečně zdravím.

Mgr. Ferdinand Raditsch

ředitel

Květná Zahrada, z.ú.

IČ    270 058 79

DIČ CZ27005879

Květná 40

572 01 pošta Polička

tel. +420 723 089 261

datová schránka ID: iqcr74k

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.kvetnazahrada.cz

Vytisknout E-mail

Setkání zástupců služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby.

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774

„Když byly Pavlovi dva roky, měla jeho rodina velké problémy. Otec často fyzicky napadal jeho matku. V Pavlových čtyřech letech skončil otec ve vězení. Svou rodičovskou roli však nezvládala ani matka. Měla problémy s alkoholem a Pavel se v útlém dětství dostal do pěstounské péče své babičky, ta s ním, mimo jiné, řešila i výchovné a studijní problémy ve škole. Později babička onemocněla, a tak se Pavel dostal do dětského domova.“

Tak by mohl vypadat příběh chlapce, který se, bez vlastního přičinění, dostal do velmi nepříznivé situace, ze které by ve svém věku jen těžko dokázal nalézt cestu sám. V tomto případě se však naštěstí jedná o příběh fiktivní, na jehož příkladu si ale mají možnost ujasnit kompetence zástupci služeb, zabývajících se ohroženými dětmi a dospělými na Poličsku.

Setkání zástupců služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby, se konalo dne 10.2.2017 v Divadelním klubu v Poličce. Téměř padesát zástupců sociálních služeb, policie, neziskových organizací, mateřských, základních i středních škol a odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Poličky diskutovalo o svých možnostech a kompetencích v podobných krizových případech.

Pavlův příběh byl rozebírán v jednotlivých momentech jeho života a zástupci si vyjasňovali, jaká je jejich role v síti služeb, a co mohou pro Pavla udělat. Definovali si i ideální nastavení vzájemné komunikace a potřeb, které vůči sobě mají. To vše proto, aby mohli ve chvíli, kdy se děti na Poličsku ocitnou v podobné situaci jako Pavel z našeho příběhu, kvalitně a efektivně pomoci.

Toto setkání bylo uskutečněno díky projektu „Rozvoj sociální práce města Poličky“, který má, mimo jiné, za cíl tvorbu multidisciplinárních týmů, které zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Poličky. Součástí realizačního týmu byla i lokální síťařka z projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí“ pod ministerstvem práce a sociálních věcí, která od července 2016 na Poličsku mapuje potřeby aktérů sítě služeb pro ohrožené děti.

Druhé setkání, na kterém se budou životní situace Pavla dále probírat, se uskuteční v polovině června 2017. Organizátoři doufají, že přispěje k dalšímu zkvalitnění péče o ohrožené rodiny a děti v regionu.

Za organizační tým

Bc. Anita Stanislavová, lokální síťařka

Poděkování za pozvánku na workshop, který se týkal ohrožených a týraných dětí.

Dne 10.2.2017 se ředitelky poličských mateřských škol zúčastnily workshopu, který se týkal setkání všech aktérů sítě pro ohrožené děti. Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat za pozvání na tuto akci, kde jsme se seznámily s mnoha organizacemi, o kterých jsme mnohdy ani nevěděly, že existují. Také nám bylo objasněno, co je v naší kompetenci, pokud se setkáme s případem týraného a ohroženého dítěte, jak postupovat, na kterou organizaci se obrátit a jak dále s ní spolupracovat.

Za všechny MŠ děkuji Zdena Procházková.

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

Vytisknout E-mail

Sociální automobil je platným pomocníkem domova na zámku

Platným pomocníkem Domova na zámku Bystré se stal sociální automobil, který domov převzal koncem ledna od společnosti Kompakt. Automobil Dacia Dokker má domov v pronájmu na šest let za symbolickou korunu ročně na zajištění sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Koupě vozidla pořízeného v rámci projektu:“Sociální automobil“ se mohl zrealizovat díky desítkám sponzorů, kteří si zakoupilili reklamní plochy, a tím na vozidlo přispěli. Klíče osobně převzal ředitel Domova na zámku Bystré Mgr. Ivo Musil na slavnostním setkání se sponzory a zástupci společnosti Kompakt. Byl mezi nimi také Luděk Liška, oblastní ředitel Kompakt. „Projekt Sociální automobil se zrodil v naší firmě před 14 lety na základě potřeb jednoho z pracovníků firmy. Od té doby zajistila firma desítky aut pro sociálně potřebné , které jezdí po celé republice“, uvedl Liška.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Rodinné konference na OSPODu MěÚ Polička

Rodinné konference jsou speciální metoda sociální práce, využívaná převážně v Holandsku, Velké Británii, Novém Zélandu, ale rychle se šíří po dalších Evropských zemích. V současné době v rámci individuálního projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti realizuje MPSV pilotáž rodinných konferencí také v České republice.

Do této pilotáže se zapojil i OSPOD MěÚ Polička.

Rodinná konference je metoda, kdy v indikovaných případech diskutuje o další péči o dítě široká rodina a navrhuje řešení situace tak, aby dítě mohlo zůstat v jejím středu. Rodinné konference staví na důvěře v potenciál rodiny a jejích blízkých navrhnout bezpečné a udržitelné řešení nastalé situace.

Video k rodinným konferencím v angličtině

Vytisknout E-mail

Setkání u „Kulatého stolu“ se zástupci základních a středních škol a externích institucí.

Dne 28. 7.IMG 20140827 141324 2014 ve 13:30 hod se v zasedací místnosti MěÚ Polička, uskutečnilo setkání u „kulatého stolu“ s tematickým zaměřením na primární prevenci rizikového chování. Iniciátorem tohoto setkání byl pan Mgr. Petr Dřínovský, ředitel nově vzniklého střediska výchovné péče Svitavka Alfa, jehož zřizovatelem je občanské sdružení Květná Zahrada.Mgr. Dřínovský seznámil zúčastněné s dotačními řízeními MŠMT pro rok 2015 a následně seznámil se vznikem nového Střediska výchovné péče Svitavka Alfa, který na území Svitavska oficiálně zahájí provoz 1. 9. 2014

Toto setkání bylo již v pořadí druhým setkáním. První se uskutečnilo v lednu 2014. Setkání se zúčastnili zástupci místních i spádových škol, společně se zástupci organizací Oblastní charity Polička, Pedagogicky –psychologické poradny, Městské police, Policie ČR, OSPOD, MěÚ Polička – oddělení školství, Prevko Litomyšl. Zástupci jednotlivých institucí se školám představili - kdo jsou, co je jejich standartní prací ve vztahu ke školským zařízením, čím můžou být škole užiteční, atd.

Vytisknout E-mail

Projekt rozvoje sociální práce zahájen

K datu 1.9. 2016 zahájilo Město Polička realizaci projektu „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/000774, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2: Sociální začleňování a boj s chudobou Evropského sociálního fondu a rovněž ze státního rozpočtu České republiky. Ve svých klíčových aktivitách podpora směřuje k posílení a prohloubení profesních kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují rodinné, zdravotní a sociální problematice s cílem zajištění výkonu kvalitní standardizované přímé sociální práce. Podpora bude zacílena na samotné odborné vzdělávání pracovníků v tematických oblastech, rozvoj mezirezortní spolupráce prostřednictvím tzv. síťování, a supervizní podporu. V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výkonu sociální práce v rámci její standardizace a dále její zefektivnění ve vazbě ke konkrétním osobám ohroženým sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučeným.

zpracoval: realizační tým projektu

logo vz

Vytisknout E-mail

_OSPOD_

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je součástí Odboru sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Polička.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí vy­konává péči o děti a mládež do 18 let. Je součástí pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou pů­sobností.

OSPOD zastupuje zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jak vysoké bude vý­živné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi apod.). OSPOD vyhledává ohrožené děti, doporučuje ochranná opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči - osvojení, pěstounskou péči a poručenství.

Současně také řeší poruchy chování dětí a mladis­tvých nebo jejich trestnou činnost, ty, které za­nedbávají školní docházku, utíkají z domu, požívají alkohol nebo jiné návykové látky apod.

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nachá­zejí na území České republiky.

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany je OSPOD povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se v rámci své činnosti seznámí. (To neplatí, pokud informace podléhají oznamovací povinnosti orgánům činným v trestním řízení.)

Vytisknout E-mail

Omezení prostor OSVZ

_Důležité informace pro návštěvníky OSVZ (Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička)

 Od 22. 4. – 26. 4. proběhne kompletní výměna oken, včetně usazení parapetů, zapravení a výmalby v přízemí (odbor sociální)

Úřední hodiny v tomto týdnu: Po:  8 – 18, Út: 8 – 17

 

Berte prosím na vědomí, že po dobu realizace stavby 1. 4. 2015 – 31. 7. 2015  bude pro veřejnost uzavřeno parkoviště z důvodu zařízení staveniště.

Žádáme tímto občany, aby dbali při návštěvě budovy na bezpečnost a pokyny, aby omluvili nutná přechodná omezení.

 

Viz:

Od 1. 4. 2015 začíná realizace projektu “Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“ finančně podpořeného z Operačního programu životní prostředí, podoblasti podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

 

Vytisknout E-mail

Představení nové klientské místnosti

V roce 2014 byla díky projektu „Podpora standardizace OSPOD města Poličky“dokončena klientská místnost na OSPODu MěÚ Polička. Tento prostor je vhodně vybaven pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Místnost je situována ve středu pracoviště, je zde zajištěno dostatečné bezpečí a soukromí pro klienta. Klientská místnost je mimo jiné vybavena potřebným dětským koutkem, který doposud na pracovišti chyběl.

Zároveň je tato místnost využívána při pořádání vzdělávacích aktivit jak pro pracovníky, tak i pro klienty, případových konferencí, supervizí apod.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Leták OSPODu MěÚ Polička

Co je náplní práce pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a s čím vším se můžete na OSPOD obrátit se dozvíte nejen zde na webu, ale také na letáku, který je v současné době ve výrobě. Budou zde obsaženy informace pro děti, rodiče a pěstouny.

Zde je ukázka úvodní strany:

letak

 

 

Vytisknout E-mail

Představení Střediska výchovné péče Svitavka ALFA

Od 1. září 2014 oficiálně vzniklo Středisko výchovné péče Svitavska ALFA (dále SVP ALFA). Zakladatelem tohoto střediska je Občanské sdružení Květná Zahrada. SVP ALFA vzniklo na základě dlouhodobé poptávky po této službě právě ve Svitavském regionu. SVP ALFA najdete od 1. 9. 2014 ve Svitavách, ul. Purkyňova 1 - budova bývalého internátu střední zdravotnické školy vedle Policie ČR, ve druhém patře. Dále také na detašovaných pracovištích v Jevíčku, Moravské Třebové, Litomyšli a Poličce. Detašované pracoviště v Poličce je na ulici Nádražní 304, budova Městského úřadu.

SVP ALFA je školským poradenským zařízením, které od školního roku 2014/15 poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (do max. 26 let). Péče bude poskytována ambulantní, terénní a celodenní formou na území celého okresu Svitavy.

Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Zároveň je snahou cílenými postupy předcházet vzniku či prohlubování výchovných problémů. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. Své služby poskytuje středisko dětem, mladistvým, rodičům, pedagogům a dalším výchovným subjektům.(http://www.svpsy.cz/kdo-jsme) .

Více informací naleznete na www.svpsy.cz

Vytisknout E-mail

Co je Individuální plán ochrany dítěte

Klienti OSPOD se začali od začátku roku 2014 setkávat s individuálním plánem ochrany dítěte. Co si pod tímto pojmem můžete představit?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má dle §10 zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí od ledna povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte, a to v součinnosti s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte a za účasti odborníků, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte tzv. IPOD, vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu, s dítětem, odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

IPOD se pravidelně aktualizuje, zejména v situacích, kdy je nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy,

 

Vytisknout E-mail

Další články...