Sociální automobil je platným pomocníkem domova na zámku

Platným pomocníkem Domova na zámku Bystré se stal sociální automobil, který domov převzal koncem ledna od společnosti Kompakt. Automobil Dacia Dokker má domov v pronájmu na šest let za symbolickou korunu ročně na zajištění sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Koupě vozidla pořízeného v rámci projektu:“Sociální automobil“ se mohl zrealizovat díky desítkám sponzorů, kteří si zakoupilili reklamní plochy, a tím na vozidlo přispěli. Klíče osobně převzal ředitel Domova na zámku Bystré Mgr. Ivo Musil na slavnostním setkání se sponzory a zástupci společnosti Kompakt. Byl mezi nimi také Luděk Liška, oblastní ředitel Kompakt. „Projekt Sociální automobil se zrodil v naší firmě před 14 lety na základě potřeb jednoho z pracovníků firmy. Od té doby zajistila firma desítky aut pro sociálně potřebné , které jezdí po celé republice“, uvedl Liška.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Omezení prostor OSVZ

_Důležité informace pro návštěvníky OSVZ (Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička)

 Od 22. 4. – 26. 4. proběhne kompletní výměna oken, včetně usazení parapetů, zapravení a výmalby v přízemí (odbor sociální)

Úřední hodiny v tomto týdnu: Po:  8 – 18, Út: 8 – 17

 

Berte prosím na vědomí, že po dobu realizace stavby 1. 4. 2015 – 31. 7. 2015  bude pro veřejnost uzavřeno parkoviště z důvodu zařízení staveniště.

Žádáme tímto občany, aby dbali při návštěvě budovy na bezpečnost a pokyny, aby omluvili nutná přechodná omezení.

 

Viz:

Od 1. 4. 2015 začíná realizace projektu “Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“ finančně podpořeného z Operačního programu životní prostředí, podoblasti podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

 

Vytisknout E-mail

Představení nové klientské místnosti

V roce 2014 byla díky projektu „Podpora standardizace OSPOD města Poličky“dokončena klientská místnost na OSPODu MěÚ Polička. Tento prostor je vhodně vybaven pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Místnost je situována ve středu pracoviště, je zde zajištěno dostatečné bezpečí a soukromí pro klienta. Klientská místnost je mimo jiné vybavena potřebným dětským koutkem, který doposud na pracovišti chyběl.

Zároveň je tato místnost využívána při pořádání vzdělávacích aktivit jak pro pracovníky, tak i pro klienty, případových konferencí, supervizí apod.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Leták OSPODu MěÚ Polička

Co je náplní práce pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a s čím vším se můžete na OSPOD obrátit se dozvíte nejen zde na webu, ale také na letáku, který je v současné době ve výrobě. Budou zde obsaženy informace pro děti, rodiče a pěstouny.

Zde je ukázka úvodní strany:

letak

 

 

Vytisknout E-mail

Představení Střediska výchovné péče Svitavka ALFA

Od 1. září 2014 oficiálně vzniklo Středisko výchovné péče Svitavska ALFA (dále SVP ALFA). Zakladatelem tohoto střediska je Občanské sdružení Květná Zahrada. SVP ALFA vzniklo na základě dlouhodobé poptávky po této službě právě ve Svitavském regionu. SVP ALFA najdete od 1. 9. 2014 ve Svitavách, ul. Purkyňova 1 - budova bývalého internátu střední zdravotnické školy vedle Policie ČR, ve druhém patře. Dále také na detašovaných pracovištích v Jevíčku, Moravské Třebové, Litomyšli a Poličce. Detašované pracoviště v Poličce je na ulici Nádražní 304, budova Městského úřadu.

SVP ALFA je školským poradenským zařízením, které od školního roku 2014/15 poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (do max. 26 let). Péče bude poskytována ambulantní, terénní a celodenní formou na území celého okresu Svitavy.

Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Zároveň je snahou cílenými postupy předcházet vzniku či prohlubování výchovných problémů. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. Své služby poskytuje středisko dětem, mladistvým, rodičům, pedagogům a dalším výchovným subjektům.(http://www.svpsy.cz/kdo-jsme) .

Více informací naleznete na www.svpsy.cz

Vytisknout E-mail

Co je Individuální plán ochrany dítěte

Klienti OSPOD se začali od začátku roku 2014 setkávat s individuálním plánem ochrany dítěte. Co si pod tímto pojmem můžete představit?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má dle §10 zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí od ledna povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte, a to v součinnosti s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte a za účasti odborníků, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte tzv. IPOD, vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu, s dítětem, odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

IPOD se pravidelně aktualizuje, zejména v situacích, kdy je nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy,

 

Vytisknout E-mail

Minitendry na OSPODu v Poličce

Pardubický a Karlovarský kraj jsou pilotními kraji pro vyzkoušení nového způsobu financování z MPSV prostřednictvím minitendrů. Orgány sociálně právní ochrany dítěte prostřednictvím veřejných zakázek poptávají služby pro své klienty u poskytovatelů sociálních služeb. Poptávka je vymezena přímo na základě konkrétních požadavků pracovišť OSPOD. Prostřednictvím tohoto systému bude možné reagovat i na ty nejaktuálnější a nejnaléhavější potřeby dětí a jejich rodin (tj. krizový pobyt, dlouhodobý pobyt, odborné poradenství a diagnostika a terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti).

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Rodinné konference na OSPODu MěÚ Polička

Rodinné konference jsou speciální metoda sociální práce, využívaná převážně v Holandsku, Velké Británii, Novém Zélandu, ale rychle se šíří po dalších Evropských zemích. V současné době v rámci individuálního projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti realizuje MPSV pilotáž rodinných konferencí také v České republice.

Do této pilotáže se zapojil i OSPOD MěÚ Polička.

Rodinná konference je metoda, kdy v indikovaných případech diskutuje o další péči o dítě široká rodina a navrhuje řešení situace tak, aby dítě mohlo zůstat v jejím středu. Rodinné konference staví na důvěře v potenciál rodiny a jejích blízkých navrhnout bezpečné a udržitelné řešení nastalé situace.

Video k rodinným konferencím v angličtině

Vytisknout E-mail

Setkání u „Kulatého stolu“ se zástupci základních a středních škol a externích institucí.

Dne 28. 7.IMG 20140827 141324 2014 ve 13:30 hod se v zasedací místnosti MěÚ Polička, uskutečnilo setkání u „kulatého stolu“ s tematickým zaměřením na primární prevenci rizikového chování. Iniciátorem tohoto setkání byl pan Mgr. Petr Dřínovský, ředitel nově vzniklého střediska výchovné péče Svitavka Alfa, jehož zřizovatelem je občanské sdružení Květná Zahrada.Mgr. Dřínovský seznámil zúčastněné s dotačními řízeními MŠMT pro rok 2015 a následně seznámil se vznikem nového Střediska výchovné péče Svitavka Alfa, který na území Svitavska oficiálně zahájí provoz 1. 9. 2014

Toto setkání bylo již v pořadí druhým setkáním. První se uskutečnilo v lednu 2014. Setkání se zúčastnili zástupci místních i spádových škol, společně se zástupci organizací Oblastní charity Polička, Pedagogicky –psychologické poradny, Městské police, Policie ČR, OSPOD, MěÚ Polička – oddělení školství, Prevko Litomyšl. Zástupci jednotlivých institucí se školám představili - kdo jsou, co je jejich standartní prací ve vztahu ke školským zařízením, čím můžou být škole užiteční, atd.

Vytisknout E-mail

Děti na táboře - Občanské sdružení Bonanza

Na začátku prázdnin 2014 se účastnilo 10 dětí z pěstounských rodin dvanáctidenního tábora, které pro děti pořádalo Občanské sdružení Bonanza ve Vendolí. Během tábora děti měly možnost seznámit se s prostředím vesnického statku, učily se pečovat o koně a další zvířátka, svoji fyzickou kondici zlepšovaly cvičením na koni a hrách v přírodě. Při práci s dětmi pracovníci využívali metody léčebně pedagogicko psychologického ježdění s využitím prvků socioterapie a psychoterapie. Děti také jezdily na výlety – 2x se vyrazili koupat k přírodním vodním nádržím (na Rosničku ve Svitavách a na přírodní koupaliště v Březině), podívaly se také na unikátní výstavu Hry a klamy v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Více se o táboře můžete dozvědět na http://www.osbonanza.cz/index.php/the-community/menu/aktuality-96/254-tabor-pro-deti-z-pestounske-pece

Vytisknout E-mail

Pracovní návštěva z Ministerstva práce a sociálních věcí v Poličce

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí v čele s Mgr. Janou Hanzlíkovou, která vykonává funkci náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro ochranu práv a dětí a sociálního začleňování, zástupci Pardubického kraje v čele s Ing. Pavlem Šotolou, radním pro sociální věci a neziskový sektor, zástupci vedení města Poličky v čele s místostarostkou Marií Kučerovou a samozřejmě odbornice z oblasti sociální, ti všichni se sešli v pátek dopoledne v Poličce.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail